หน้าแรก

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความหมายของคำว่า"เทคโนโลยีทางการเกษตร"

เทคโนโลยีทางการเกษตร


หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการเกษตร 
ได้แก่ 
1. ด้านการจัดการสาขาพืชและการจัดการสาขาสัตว์การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 2. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่เกษตรกร 
3. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 
4. การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
 5. การศึกษา วิจัย ค้นคว้า และทดลอง 
. การวางแผนการดำเนินงาน และการจัดการ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น